Landbrug

Meilgaard Gods

Godsets landbrug

​Landbruget omfatter 543 ha. agerjord, som varierer fra sandjord og humusjord til det stiveste blå- og brundynd. De lave arealer, som ligger i okkerpotentielt område, er for det meste gennemdrænet inden for de sidste 30 år. De fleste brønde ligger under jorden, og placeringen af disse er målt op ved hjælp af GPS.

​Godset ligger i et nedbørsfattigt område og mangler tit vand i forsommeren, hvorfor der i 1993 blev etableret et vandingsanlæg der kan vande 270 ha. Anlægget har medvirket til at stabilisere udbytteniveauet og åbnede mulighed for produktion af kartofler etc.

Landbruget har i mange år specialiseret sig i kontraktavl af såsæd og andre specialafgrøder. Rugen var i lang tid den dominerende kornart og har i perioder dækket ca. 1/3 af landbrugsarealet.

​Landbruget er bortforpagtet. Kontakt forpagter Jens Jørgen Henriksen eller forpagter Eigil Henriksen.