Skovdistrikt

Meilgaard Gods

Godsets skovdistrikt

Skovdistriktet, der udgør 1530 ha., omfatter udover den egentlige træproduktion, også værnskov og dyrkning af pyntegrønt.

Den største del af skovens areal – 1220 ha. – er bevokset med vedproducerende træer. Heraf er 24% dækket af løvskov. Resten er bevokset med nåletræ, hvor douglasgran, lærk og sitkagran er dominerende.

​Det produktive areal er i perioden 1918-1999 steget med 273 ha fra 947 ha til 1220 ha. Arealstigningen er sket ved tilplantning af marginale landbrugsarealer.

​Meilgaard skovdistrikt er specialist i leverance af stortdimensioneret douglasgran og lærk til skibsbygning, samt af douglasgran til gulvplanker.

​Skovdistriktet forventer fremover en stor afsætning af de ”røde træarter”, lærk og douglasgran, som vil blive anvendt i stor udstrækning i miljøvenligt byggeri.​​